Кого ви хочете відібрати? Яка оцінка вам потрібна?


Оцінюємо здібності

Тести Psymetrics комплексно, точно і швидко вимірюють рівень інтелектуальних здібностей кандидатів і співробітників. До діагностичного пакету Psymetrics входять: Абстрактно-логічний (A), Вербальний (V), Математичний (M) і Просторовий (S) тести. Вони об’єднані в готові набори для оцінювання здібностей, необхідних різним професійним групам і функціональним ролям.


Оцінюємо м’які навички

Soft Skills Map — аналіз за 20 різними шкалами для цілісного оцінювання кандидата чи співробітника. Можна вибрати будь-які зі шкал й оцінити тільки необхідні компетенції або скористатися стандартним набором шкал для оцінювання лідерського потенціалу, здібностей до продажу, командного гравця. Результати порівнюємо з ідеальним профілем кандидата.


Оцінюємо благонадійність

Оцінка «Детектор» виявляє кандидатів та співробітників із високими ризиками порушення організаційних правил, зловживань і різних форм контрпродуктивної поведінки на робочому місці. У звіті надаємо загальну оцінку благонадійності й результати за шкалами: «Конфліктність», «Егоїзм», «Моральна незрілість», «Проблеми з дисципліною», «Дефіцит мотивації».


Гарантуємо надійність і валідність

Тести Psymetrics відповідають всім міжнародним психометричним стандартам (International Test Comission). Їх розробили кваліфіковані фахівці з урахуванням передового світового досвіду в галузі психодіагностики, психометрики й тестування здібностей. Тести пройшли адаптацію на репрезентативній вибірці.

Кого ви хочете відібрати?


Керівний
персонал


 • A Абстрактно-логічний тест 20 хв
 • V Вербальний тест 8 хв
 • M Математичний тест 20 хв
 • D Тест «Детектор» 15 хв
 • K SSM «Лідер» 15 хв


Обслуговуючий
персонал


 • A Абстрактно-логічний тест 20 хв
 • V Вербальний тест 8 хв
 • K SSM «Фронт-менеджер» 15 хв


Операційний
персонал


 • V Вербальний тест 8 хв
 • M Математичний тест 20 хв
 • S Просторовий тест 15 хв
 • D Тест «Детектор» 15 хв
 • K SSM «Командний гравець» 15 хв


Комерційний
персонал


 • A Абстрактно-логічний тест 20 хв
 • V Вербальний тест 8 хв
 • M Математичний тест 20 хв
 • K SSM «Сейлз-менеджер» 15 хв


Технічний
персонал


 • A Абстрактно-логічний тест 20 хв
 • M Математичний тест 20 хв
 • S Просторовий тест 15 хв
 • K SSM «Командний гравець» 15 хв


Адміністративний
персонал


 • A Абстрактно-логічний тест 20 хв
 • V Вербальний тест 8 хв
 • M Математичний тест 20 хв
 • D Тест «Детектор» 15 хв
 • K SSM «Командний гравець» 15 хв

Які вимірювання вам потрібні?

m

Математичний тест

Призначений для оцінювання рівня математичного інтелекту. У тесті використовуємо завдання різного рівня складності 3 типів: «Числові закономірності», «Числові відношення» і «Рівняння».

Детальніше

Математичний інтелект — розумова здатність сприймати й розуміти числа та числові відношення, а також продуктивно оперувати ними для розв’язання різних завдань. Це психологічний ресурс, необхідний для успішного освоєння професій і галузей діяльності, пов’язаних з аналізом і оперуванням числами (наприклад, бухгалтера, аудитора, економіста, фінансового аналітика, аналітика даних, програміста тощо). Високий рівень математичного інтелекту забезпечує успішне навчання, продуктивну роботу й можливість подальшого професійного зростання.

Люди з високим рівнем математичного інтелекту:

 • легко сприймають і якісно аналізують числову інформацію;

 • мають гарну пам’ять на числа, формули й цифрові алгоритми;

 • здатні до швидких і точних розрахунків у думці;

 • можуть мислити математичними символами та абстракціями, а також використовувати їх для розв’язання повсякденних і професійних завдань.

a

Абстрактно-логічний тест

Призначений для оцінювання рівня загального інтелекту. У тесті використовуємо завдання різного рівня складності 3 типів: «Завершення послідовності», «Виключення зайвого» і «Матричні аналогії».

Детальніше

Загальний (абстрактно-логічний) інтелект — розумова здатність виявлення взаємозв’язків і закономірностей у предметах і явищах навколишнього середовища. Загальний інтелект практично не пов’язаний із набутими спеціальними знаннями або розумовими навичками — він характеризує якість функціонування інтелектуальної сфери в цілому. Це психологічний ресурс, необхідний для успішного навчання та освоєння складних галузей діяльності і професій, де потрібно постійно й інтенсивно працювати розумово: аналізувати багато різних факторів та умов, виявляти приховані, неочевидні взаємозв’язки, розв’язувати складні, нетипові завдання, знаходити нові ефективні рішення. До таких можна зарахувати дослідників, винахідників, аналітиків-консультантів, фахівців R&D-департаментів, розробників програмного забезпечення та ін. Крім того, високий рівень загального інтелекту забезпечує можливість професійного розвитку в більшості сфер, де потрібно активно підключати мислення до вирішення професійних завдань.

Люди з високим рівнем загального інтелекту:

 • добре орієнтуються в складних системах причиново-наслідкових зв’язків, чинників і умов;

 • ефективно аналізують нову інформацію;

 • легко навчаються й швидко освоюють нові види діяльності;

 • активно мислять для ефективного вирішення повсякденних і професійних завдань.

v

Вербальний тест

Призначений для оцінювання рівня вербального інтелекту. У тесті використовуємо завдання різного рівня складності 3 типів: «Загальні категорії», «Вербальні аналогії» і «Складні поняття».

Детальніше

Вербальний інтелект — здатність мозку добре розуміти, аналізувати, систематизувати й продукувати вербальну інформацію: слова, вирази, тексти тощо.

Люди з високим рівнем вербального інтелекту:

 • мають великий словниковий запас і активно його використовують у комунікаціях;

 • добре розуміють значення (у т. ч. переносне) слів, текстів і висловлювань;

 • можуть грамотно, докладно й змістовно висловлювати свої думки, переживання та враження;

 • здатні до вивчення іноземних мов.

Вербальний інтелект — психологічний ресурс, необхідний людині, щоб успішно освоювати галузі діяльності та професії, пов’язані з активним спілкуванням, а також зі створенням або аналізом різних текстів. Це професії журналіста, філолога-перекладача, копірайтера, професійного спікера, менеджера з продажів, HR-менеджера, PR-менеджера, коуча, викладача, керівника-управлінця та ін. Саме в таких галузях високий рівень вербального інтелекту є значущим фактором, адже він забезпечуватиме успішне навчання, продуктивну роботу й можливість подальшого професійного зростання.

s

Просторовий тест

Призначений для оцінювання рівня просторового інтелекту. У тесті використовуємо завдання різного рівня складності 3 типів: «Шаблон фігури», «Розворот фігури» і «Додавання фігур».

Детальніше

Просторовий інтелект — розумова здатність до створення в уяві образів дво- або тривимірних об’єктів, а також до їх уявного переміщення, обертання чи трансформації без контакту з реальними об’єктами.

Люди з високим рівнем просторового інтелекту:

 • легко уявляють складні об’єкти і розуміють просторовий зв’язок між ними;

 • легко «читають» схематичні рисунки та креслення;

 • добре орієнтуються в просторі;

 • ефективно маніпулюють у просторі різними реальними об’єктами.

Просторовий інтелект — психологічний ресурс, необхідний для успішного освоєння галузей діяльності, професій, пов’язаних із проєктуванням й експлуатацією механічних та просторових систем і об’єктів. Це професії проєктувальника, інженера-конструктора, дизайнера інтер’єрів, ландшафтного дизайнера, будівельника, широке коло виробничих професій, пов’язаних із монтажем та експлуатацією технічних об’єктів, та ін. Саме в таких галузях діяльності високий рівень просторового інтелекту є значущим фактором, адже він буде забезпечувати успішне навчання, продуктивну роботу й можливість подальшого професійного зростання.

k

Soft Skills Map: оцінювання особистісних компетенцій

Для комплексного оцінювання особистості кандидата або співробітника пропонуємо систему Soft Skills Map. SSM дає змогу оцінити 20 різних особистісних компетенцій. Можна вибрати тільки ті компетенції, які вам необхідні, і самостійно зібрати з них свій тест для будь-якої посади чи кадрової позиції. Або ж ви можете скористатися стандартними питальниками: «Лідер», «Фронт-менеджер», «Фінансист», «Сейлз-менеджер» та ін.

Детальніше

Система SSM дає можливість не лише самостійно створювати тести, але й задавати у створеному тесті ідеальний профіль, виведений у результаті емпіричних даних та експертних оцінок набір особистісних якостей-компетенцій (із зазначенням ступеня їх вираженості), які необхідні працівнику для ефективної роботи на тій чи іншій посаді. Отримані результати тестувань ми порівнюємо зі створеним профілем і за кожним респондентом розраховуємо індекс відповідності цьому профілю, що значно полегшує сприйняття результатів і прийняття кадрових рішень.

Усі створювані за замовчуванням тести обладнані відразу декількома контрольними алгоритмами, які запобігають умисним фальсифікаціям і ненавмисним спотворенням у відповідях.

За кожним учасником тестування генеруємо індивідуальний звіт із наочними та зручними для сприйняття результатами.

d

Детектор: оцінювання благонадійності персоналу

Це психодіагностичний інструмент нового покоління, призначений для вимірювання особистісних факторів благонадійності та лояльності персоналу, що забезпечують дотримання соціальних, моральних й організаційних норм і правил. Його основна мета — виявлення співробітників або кандидатів із високими ризиками порушення організаційних правил, зловживань, а також різних форм контрпродуктивної поведінки на робочому місці.

Детальніше

Вимірює 5 особистісних факторів-компонентів благонадійності:

 • Конфліктність. Схильність до агресії, нетолерантність до оточення, схильність до ескалації напруги, налаштування на силове вирішення суперечок

 • Егоїзм. Пріоритет власних інтересів над інтересами оточення, завищена зарозумілість і знецінення досягнень інших, макіавеллізм і схильність до маніпуляцій, рентні установки, проблеми з підпорядкуванням

 • Моральна незрілість. Відсутність моральної рефлексії у виборі засобів, виправдання проступків і порушень, нехтування морально-етичними нормами

 • Проблеми з дисципліною. Схильність до порушення формальних організаційних норм, ірраціональність й імпульсивність, схильність до ризиків, низький рівень вольової регуляції та самоорганізації, схильність до ліні й гедонізму

 • Дефіцит мотивації. Незадоволеність умовами праці та рівнем оплати. Невдоволення моделлю найманої праці і «відбором» власником додаткової вартості. Переважання зовнішньої (грошової) мотивації. Професійне вигорання й проблеми з професійним самовизначенням

Крім того, за результатами тестування ми розраховуємо інтегральний показник «Загальний рівень благонадійності», що включає всі 5 складників (шкал) і відображає загальний рівень ризиків, пов’язаних із кандидатом або співробітником.

Тест обладнаний відразу декількома контрольними алгоритмами, які запобігають умисним фальсифікаціям і ненавмисним спотворенням у відповідях.

За кожним учасником тестування генеруємо індивідуальний звіт із наочними та зручними для сприйняття результатами.

Огляд технологій Psymetrics

Що робить тести Psymetrics унікальними?

Інноваційні технологічні рішення

В онлайн-тестах Psymetrics реалізовані такі інноваційні технологічні рішення:

 • IRT-модель (Item Response Theory). Завдяки спиранню на цю модель у тестах максимально точно враховується «внесок» кожного завдання в сумарний показник тесту, що істотно підвищує точність вимірювання

 • Адаптивний алгоритм (Computer Adaptive Testing). Цей алгоритм підлаштовує тестування під респондента: складність кожного наступного завдання залежить від того, чи успішно він вирішив попереднє. Алгоритм істотно скорочує час тестування й одночасно максимально диференціює вимірювання, а також робить процедуру тестування менш стресовою і більш дружньою для респондента

 • Унікальність послідовності завдань. Кожному респонденту надається унікальна послідовність завдань, які випадковим чином вибираються системою з банку завдань. Це дає змогу звести до мінімуму можливість того, що завдання та правильні відповіді до них потраплять у широкий доступ

 • Різні типи завдань. Кожен тест містить кілька різних типів завдань. Це дає можливість максимально повно показати вимірювану здатність у завданнях тесту, що істотно підвищує його змістовну валідність

 • Репрезентативні професійні вибірки. У тестах Psymetrics реалізована можливість порівнювати результати респондента не тільки із загальними результатами, але й із результатами респондентів окремих професійних груп (вибірок): «IT», «Фахівці відділів продажів», «HR», «Управління фінансами», «Інженерно-технічні співробітники», «Загальний менеджмент», «Сфера охорони здоров’я», «Сфера обслуговування», «Транспорт і логістика», «Юриспруденція і правоохоронний сектор». Це дає можливість більш точно і об’єктивно оцінювати рівень розвитку здібностей кандидатів щодо один одного

 • Максимально «непрозора» для респондентів форма запитань. У тестах для оцінювання особистісних компетенцій практично відсутні прямі запитання, що безпосередньо вказують на ту чи іншу неприйнятну (соціально несхвалювану) поведінку. Крім того, усі тести, які генерує система, за замовчуванням забезпечуються відразу декількома контрольним алгоритмами, що дають змогу запобігати умисним фальсифікаціям і ненавмисним спотворенням у відповідях і виявляти респондентів, які намагаються давати неправдиві відповіді, щоб показати себе в більш вигідному світлі

Зручність використання тестів Psymetrics

 • Проста і дружня система адміністрування, яка швидко та легко призначає тестування й контролює їх проходження

 • Повністю автоматизований процес тестування для оцінювання практично необмеженої кількості кандидатів за дуже короткий час у віддаленому режимі

 • Повністю автоматизований процес оброблення результатів і генерування звітів, який не вимагає від користувача додаткових зусиль

 • Зручна і проста білінгова система, заснована на зрозумілій і прозорій для користувача системі придбання та списання кредитів

Комплексна психологічна оцінка персоналу

Тести Psymetrics дають комплексну психологічну оцінку і змогу виміряти як рівень розвитку різних інтелектуальних здібностей, так і рівень виразності різних особистісних якостей-компетенцій кандидатів або співробітників, які їм необхідні для ефективної професійної діяльності.

 • Тести здібностей вимірюють ту чи іншу здатність у стандартних IQ-балах у 7 рівнях: від «Дуже низького» до «Дуже високого», а також оцінити такі параметри, як точність і швидкість роботи з інформацією

 • Система SSM (Soft Skills Map) вимірює та оцінює 20 особистісних компетенцій, а також «збирає» з них спеціалізовані питальники для різних кадрових позицій (посад) у компанії. А ще система дає змогу формувати з обраних компетенцій нормативний («ідеальний») особистісний профіль для тієї чи іншої посади й розраховувати індекс відповідності отриманих результатів цьому профілю

 • Тест «Детектор» вимірює та оцінює 5 особистісних якостей, які лежать в основі благонадійності та лояльності персоналу й забезпечують дотримання співробітниками соціальних, моральних і організаційних норм і правил. А також розраховує загальний рівень ризиків, пов’язаних із порушеннями, зловживаннями і контрпродуктивною поведінкою на робочому місці

Чому важливо оцінювати психологічні особливості персоналу?

Сьогодні багато роботодавців приймають кадрові рішення, керуючись не лише досвідом і кваліфікацією кандидатів або співробітників, але й інформацією про їхні психологічні особливості. Ці роботодавці цілком обґрунтовано вважають, що для ефективних кадрових рішень визначення рівня професійних навичок недостатньо — необхідно оцінювати психологічні якості.

Оцінювання психологічних якостей за допомогою тестування — це усталена практика більшості сучасних міжнародних компаній, необхідність і обґрунтованість якої давно вже ні в кого не викликають сумнівів. Для того щоб зробити точний прогноз, підходить кандидат чи ні, чи буде він гарним продуктивним працівником, украй важливо відповісти на запитання, наскільки він підходить для цієї роботи за своїми психологічними якостями (інтелектуальними здібностями, особистісними якостями-компетенціями та ін.).

Тести Psymetrics швидко і точно оцінюють рівень розвитку різних інтелектуальних здібностей та особистісних компетенцій кандидатів і співробітників. Отримані результати дають можливість прогнозувати їхню продуктивність, а також приймати правильні й обґрунтовані кадрові рішення.

Читати далі
Замовити